REPETEK, Ang Diyaryo ng Pilipino Monday, February 18 2019
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 8989. Si Allah ay hindi magpaparusa sa inyo sa mga panunumpa na hindi niyo sinasadya (walang katuturan), datapwa’t Siya aymagpaparusa sa inyo sa panunumpa na ibyong sinasadya; at para sa kabayaran (pagsisisi o bayad-puri) ng sinadyang panunumpa o pangako, (kayo) ay magpakain ng sampung mahirap, sa sukat na kung ano ang katamtaman na inyong ipinakain sa inyong sariling pamilya; o sila ay bihisan ninyo; o bigyan ng kalayaan ang isang alipin. Datapuwa’t kung sinuman ang walang kakayahan (dito), kung gayon, siya ay nararapat na mag-ayuno ng tatlong araw. Ito ang kabayaran (pagsisisi o bayad-puri) sa mga panunumpa kung kayo ay nakapanumpa. At pangalagaan ninyo ang inyong mga sumpa (alalaong baga, huwag manumpa o mangako nang marami). Sa ganito ay ginagawa ni Allah na maging maliwanag sa inyo ang Kanyang Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, mga talata), upang kayo ay magkaroon ng utang na loob ng pasasalamat.

(Itutuloy…)

Related Articles
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 96 – 100
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 93– 95
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 89
Surah 5. Al-Ma’idah
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 77 – 82
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 82 – 85
Surah 5. Al-Ma’idah Bahagi Blg. 6
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 65 – 66
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 64
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 60- 63
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 19 – 24
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 93 – 100
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 101 – 106
Surah 5 Surat Al-Maidah
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 127 – 131
Newspaper of The Week
Advertise with Repetek
Weather
Currently
Currently
Islam
Lot For Sale
Public Transport Schedule
Bataraza/Rio Tuba
Palawan Shuttle Express Asso. Inc (Palshutex)
Puerto Prinsesa to Rio Tuba and vice versa
5:00am-6:30am,6:30am-8:30am, 11:30am upward daily trips
PCINSP Diosdado S. Alarcon PNP (Ret) - President
Contact Nos. 0917-553-2347 or 0921-594-9733 (for reservation)
Currency Converter