REPETEK, Ang Diyaryo ng Pilipino Monday, February 18 2019
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 93– 9593. At sa mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, hindi isang kasalanan kung anuman ang kanilang kinain (noong una, bago pa ito maipagbawal), kung sila ay nangamba (ngayon) kay Allah (sa pamamagitan nang paglayo sa mga bagay na Kanyang ipinagbabawal), at sumasampalataya (sa kanya) at gumagawa ng kabutihan, at muli sila ay nangamba kay Allah at sumasampalataya (sa kanya), at muli pa sila ay nangamba kay Allah at nagsigawa ng kabutihan na may Ihsan (lantay na gawa). At si Allah ay nagmamahal sa mga gumagaa ng kabutihan.

94. O kayong nagsisisampalataya! Si Allah ay katiyakang magbibigay sa inyo ng pagsubok sa pamamagitan ng mga hayop na inyong hinuhuli (sa pangangaso), na darating nang malapit (sa inyo) na maaabot ng inyong mga kamay at mga sibat (habang kayo ay nasa kalagayan ng Ihram [kasuutang pangpilgrimahe], upang mapag-alaman ni Allah kung sino ang (tunay) na nangangamba sa Kanya kahit na (Siya) ay hindi (ninyo) nakikita. Kaya’t sinuman ang lumabag makaraan ito (alalaong baga, siya ay gumawa ng pangangaso, matapos itong maipahayag), sasakanya ang kasakit-sakit na kaparusahan.

95. O kayong nagsisisampalataya! Huwag kayong pumatay ng mga hayop (sa pamamagitan ng pangangaso) habang kayo ay nasa kalagayan ng Ihram (sa Hajj o Umra), at sinuman ang pumatay nito ng may pananadya, ang kabayaran ay isang pag-aalay na dinala sa Ka’ba, ng isang maaaring kainin na hayop (tulad ng tupa, kambing, baka) na katumbas ng kanyang napatay, na pinagpasyahan ng dalawang makatarungang lalaki sa inyong lipon; o magbigay ng kabayaran (sa kasalanan); (ito ay) ang pagpapakain ng sampung mahirap o ang katumbas nito sa pag-aayuno, upang kanyang malasp ang kabigatan (ng parusa) ng kanyang gawa. Si Allah ay nagpatawad kung anuman ang nakaraan (bago ito ipagbawal), at sinuman ang muling gumawa nito (matapos na ito ay ipagbawal), si Allah ay gaganti sa kanya. At si Allah ay Sukdol sa Kapangyarihan, ang nag-aangkin ng Pagganti (Pagpaparusa).

Related Articles
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 96 – 100
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 93– 95
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 89
Surah 5. Al-Ma’idah
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 77 – 82
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 82 – 85
Surah 5. Al-Ma’idah Bahagi Blg. 6
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 65 – 66
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 64
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 60- 63
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 19 – 24
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 93 – 100
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 101 – 106
Surah 5 Surat Al-Maidah
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 127 – 131
Newspaper of The Week
Advertise with Repetek
Weather
Currently
Currently
Islam
Lot For Sale
Public Transport Schedule
Bataraza/Rio Tuba
Palawan Shuttle Express Asso. Inc (Palshutex)
Puerto Prinsesa to Rio Tuba and vice versa
5:00am-6:30am,6:30am-8:30am, 11:30am upward daily trips
PCINSP Diosdado S. Alarcon PNP (Ret) - President
Contact Nos. 0917-553-2347 or 0921-594-9733 (for reservation)
Currency Converter