REPETEK, Ang Diyaryo ng Pilipino Monday, February 18 2019
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 96 – 10096. Pinahihintulutan sa inyo ang panghuhuli ng isda sa karagatan at ang kinakain nito para sa kapakinabangan ng inyong sarili at ng mga naglalakbay, datapuwa’t ipanagbabawal sa inyo ang pangangaso ng hayop sa katihan habang kayo ay nasa kalagayan ng Ihram (sa Hajj o Umra). At (inyong) panganbahan si Allah, kayo sa kanya ay muling titipunin.

97. Si Allah ang gumawa ng Ka’ba, ang Sagradong Tahanan, bilang isang Kalingan (o kanlungan) ng kapanatagan at ng Hajj at Umra (Piligrimahe) para sa sangkatuhan, at ng mga Banal na Buwan (ito ay ang buwan ng Dhul Qaidah, Dhul Hijjah, Muharram at Rajab) at ng mga hayop na Hadi (pang-alay sa Hajj) at ang mga itinalaga (inilaan) na mga hayop naminarkahan (sa pamamagitan) ng mga kulyar, upang inyong maalaman na si Allah ay nakababatid kung ano ang nasa kalangitan at kung ano ang nasa kalupaan, at si Allah ay Ganap na Nakakaalam ng lahat ng bagay.

98. Inyong maalaman na si Allh=ah ay mahigpit sa kaparusahan at si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawin.

99. Ang katungkulan ng Sugo (Muhammad) ay upang maiparataing lamang (ang Kapahayagan). At si Allah ang nakakaalaman ng lahat ng inyong inilalantad at lahat ng inyong inililingid.

100. Ipagbadya (O Muhammad): “Hindi magkatulad ang masama at mabuti (hinggil sa lahat ng mga bagay, gawa, paniniwala, tao pagkain, atbp.), kahima’t ang karamihan ng kasamaan ay makaganyak sa inyo.” Kaya’t lubos ninytong pangambahan si Allah (umiwas sa lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan na Kanyang ipinagbawal at magsagawa ng lahat ng uri ng kabutihan na Kanyang ipinag-uutos), O kayong mga tao na may pang-unawa upang kayo ay magsipagtagumpay.

Related Articles
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 96 – 100
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 93– 95
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 89
Surah 5. Al-Ma’idah
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 77 – 82
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 82 – 85
Surah 5. Al-Ma’idah Bahagi Blg. 6
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 65 – 66
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 64
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 60- 63
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 19 – 24
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 93 – 100
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 101 – 106
Surah 5 Surat Al-Maidah
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 127 – 131
Newspaper of The Week
Advertise with Repetek
Weather
Currently
Currently
Islam
Lot For Sale
Public Transport Schedule
Bataraza/Rio Tuba
Palawan Shuttle Express Asso. Inc (Palshutex)
Puerto Prinsesa to Rio Tuba and vice versa
5:00am-6:30am,6:30am-8:30am, 11:30am upward daily trips
PCINSP Diosdado S. Alarcon PNP (Ret) - President
Contact Nos. 0917-553-2347 or 0921-594-9733 (for reservation)
Currency Converter