REPETEK, Ang Diyaryo ng Pilipino Monday, February 18 2019
Surah 5. Al-Ma’idah86. At ang mga hindi sumasampalataya at nagpabulaan sa Aming Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, mga talata), sila ang maninirahan sa Apoy (ng Impiyerno).
87. O kayong nagsisisampalataya! Huwag ninyong ipagbawal ang Tayyibat (ang lahat ng mga bagay na mabuti hinggil sa pagkain gawain, pananalig, mga tao) na ginawa ni Allah na pinahintulutan sa inyo, at huwag kayong magmalabis (sa paglabag sa mga hanggaanan). Katotohanang si Allah ay hindi nagmamahal sa mga lumalabag (sa hangganan).
88. At kumain ng mga bagay na ipinagkakaloob ni Allah sa inyo, na pinahihintulutan at mabuti, at pangambahan si Allah na sa Kanya kayo ay nananampalataya.
(Itutuloy)….

Related Articles
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 96 – 100
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 93– 95
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 89
Surah 5. Al-Ma’idah
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 77 – 82
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 82 – 85
Surah 5. Al-Ma’idah Bahagi Blg. 6
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 65 – 66
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 64
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 60- 63
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 19 – 24
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 93 – 100
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 101 – 106
Surah 5 Surat Al-Maidah
ANG SALIN AT PALIWANAG SA KAHULUGAN NG BANAL NA QURAN 127 – 131
Newspaper of The Week
Advertise with Repetek
Weather
Currently
Currently
Islam
Lot For Sale
Public Transport Schedule
Bataraza/Rio Tuba
Palawan Shuttle Express Asso. Inc (Palshutex)
Puerto Prinsesa to Rio Tuba and vice versa
5:00am-6:30am,6:30am-8:30am, 11:30am upward daily trips
PCINSP Diosdado S. Alarcon PNP (Ret) - President
Contact Nos. 0917-553-2347 or 0921-594-9733 (for reservation)
Currency Converter